[Am] Kính bạch trên Sư [F]Phụ Con [G]nay đã giác[C]ngộ Giả [Dm]tạm của cõi [Am]đời [C]Thân, tứ [F]đại này chịu [G]khổ vô [C]thường [C]Của [Em]sinh già bệnh [Am]chết [C]Tâm, trí [Dm]này bị [Cm7]ưu [Fm7]phiền [Em7]Bởi mong [Dm7]cầu dục [Am]lạc [Am]Kính bạch trên Sư [F]Phụ Con [G]nay đã giác [C]ngộ Khổ [Em]là do nhân [F]gì Cách [C]diệt khổ ra sao [Em]...